Ekonomi

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü sayfa 37
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü sayfa 38
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
x Her iki fabrikada da Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001: 2015 bulunmaktadır. Bu Yönetim sisteminin bir parçası olarak hedefler her iki fabrika için de belirlenmiş ancak kamuya açıklanmamıştır. 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü sayfa 38
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü sayfa 38 – https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912017
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü sayfa 38
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü sayfa 37,45
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü sayfa 40
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü sayfa 29
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
x Raporlanan tüm veriler, standart raporlama tanımlarına ve gereksinimlerine dayalı olarak toplanmıştır. Üretim tesislerimizden elde edilen bazı enerji tüketim verileri ve sera gazı (GHG) emisyon verileri üçüncü bir tarafça doğrulanmıştır. Doğruluğu kontrol edilen bazı veriler devlet kurumlarına bildirilmiştir. Kalan veriler, bağımsız bir üçüncü şahıs tarafından sistematik olarak teminat altına alınmamıştır. 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
x Şirketimizde çevresel konuların yönetimi çeşitli teşvik ve ödüllendirme mekanizmaları bulunmakla birlikte bu sistemler kamuya açıklanmamıştır. The Goodyear Tire-Rubber Company?nin Türkiye?de bulunan fabrikaları konsolide ettiği Karbon Saydamlık Projesi?nde bu teşviklere ilişkin bazı bilgilere yer verilmiştir. The Goodyear Tire – Rubber Company- Climate Change 2022 report
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
x Kapsam 3 verileri raporlanmamaktadır. 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
x Her iki fabrikamızda da Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001:2015 bulunmaktadır. Bu yönetim sisteminin bir parçası olarak her iki fabrikamızda da amaç ve hedefler belirlenmiş ancak kamuya açıklanmamıştır. 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
x Goodyear Türkiye fabrikaları bir karbon fiyatlandırma sistemine tabi değildir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
x
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
x
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
x ş Etiği Kılavuzu İş Etiği Kılavuzu (goodyear.eu) 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x Goodyear Lastikleri T.A.Ş KVKK Aydınlatma Metinleri
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x İş Etiği Kılavuzu İş Etiği Kılavuzu (goodyear.eu)
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
x Business Ethics Guidelines (goodyear.eu)
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
x Müşteri şikayetlerine ilişkin bir politikamız mevcut olup bu politika önümüzdeki dönemde internet sitemize eklenecektir.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
x Goodyear Lastikleri T.A.Ş. olarak henüz benimsediğimiz bir raporlama standartı bulunmamaktadır. Bununla birlikte 1996 yılından beri kurumsal sorumluluk raporlaması yapan ana şirketimiz The Goodyear Tire – Rubber Company, GRI standartlarını kullanmaktadır. Bu standartlara göre hazırlanan raporda, Goodyear Lastikleri T.A.Ş.?nin iki fabrikasına ait veriler de konsolide edilerek raporlanmaktadır. Ana şirketimiz aynı zamanda Karbon Saydamlık Projesi?nin İklim Değişikliği ve Su Programı raporlamasında Goodyear Lastikleri T.A.Ş.?nin iki fabrikasına ait veriler de konsolide edilmektedir.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
x Sürdürülebilirlik ile ilgili imzacısı ve üyesi olduğumuz uluslararası bir kuruluş veya ilkeler bulunmamaktadır.
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
x Bu konuyla ilgili çalışmalar Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından başlatılmıştır. 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
x 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik Bölümü

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264050

BIST

haber-camlihemsin.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler